The next test will be.....


The next test will be Friday יום שישי כ"ח בתשרי

מבחן מסכם 2 קנין תורה- שבת נט.- עירובין כב: - יערך ביום שישי כ"ב באלול תש"פ

דרשו בכולל Is not applicable in Europe